O nama | Kontakt | Moj nalog |

Povraćaj i reklamacije

Postupak traženja nadoknade za oštećene pošiljke 
Ukoliko Vam je paket dostavila kurirska služba i utvrdite da je proizvod ili paket oštećen, da u paketu nedostaje sadržaj ili je vidljiv trag otvaranja, možete pokrenuti postupak nadoknade štete

Štetu je potrebno prijaviti u roku od 7 dana od datuma prijema pošiljke na e-mail adresu mail@mehrzer.rs

Za prijavu štete su nam potrebne slike paketa (spolja, iznutra sa vidljivom transportnom zaštitom i artiklima) i slike ambalaže oštećenog proizvoda, računa, nalepnica kurirske službe sa vidljivom adresom sa brojem paketa, kao i opis štete. Takođe se možete dogovoriti sa referentom o preuzimanju oštećenog paketa na naš trošak.
Kako bi se potrošaču olakšalo sastavljanje pisanog oblika reklamacije, ispod se nalazi obrazac za reklamaciju koji treba popuniti i poslati na adresu prodavca:

MEHRZER TRGOVINA D.O.O. Krnješevci
PRVA INDUSTRIJSKA bb, 22314 Krnješevci, Srbija
MB:21654906
PIB:112345276 ili elektronskom poštom na e-mail adresu mail@mehrzer.rs.  

Obrazac za podnošenje reklamacije preuzmite ovde

Povraćaj proizvoda u roku od 14 dana (odustajanje od kupovine)
Kupac (važi isključivo za fizička lica, koja kupuju robu u privatne svrhe) ima pravo da u roku od 14 dana od preuzimanja robe istu vrati uz prethodno obaveštenje (na e-mail adresu: mail@mehrzer.rs) da odustaje od kupovine, bez navođenja razloga odustajanja. Rok za povraćaj računa se od dana kada je kupac primio pošiljku. Jedini trošak koji se naplaćuje kupcu u vezi sa otkazivanjem kupovine je trošak povraćaja proizvoda (koji se računa prema cenovniku službe koja vrši isporuku i zavisi od težine proizvoda i cenovnika pomenute službe). Roba se mora vratiti prodavcu najkasnije u roku od 14 dana od dana slanja e-maila o odustajanju od kupovine od strane kupca.

Kupac mora da vrati prodavcu neoštećen proizvod, u originalnoj ambalaži i neizmenjenoj količini, osim ako je proizvod uništen, pokvaren, izgubljen ili se njegova količina smanjila bez odgovornosti kupca. Kupac ne sme prethodno da koristi proizvod koji vraća, ali ima pravo da kupljenu robu proba i pregleda u meri u kojoj je to neophodno da bi utvrdio prirodu, karakteristike i funkcionisanje te robe. Kupac je odgovoran za umanjenje vrednosti proizvoda ako je do toga došlo usled upotrebe proizvoda koja nije bila nužna za utvrđivanje njegove prirode, karakteristika i funkcija.  

Pri odustajanju od kupovine, u kojoj je korišćen popust ili promo kod, ta sredstva se računaju kao popust i ne vraćaju se kupcu. Prodavac se obavezuje da će izvršiti povraćaj uplaćenog iznosa koristeći isto sredstvo plaćanja koje je koristio kupac prilikom plaćanja, osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, pod pretpostavkom da kupac nije obavezan da plati bilo kakve dodatne troškove takvog povraćaja. Poklon bon se pri odustajanju od kupovine računa kao sredstvo plaćanja, tako da se taj iznos vraća kupcu u obliku poklon bona. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrednosti robe do kojeg je došlo usled rukovanja robom, osim u meri koja je bila potrebna kupcu za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcionisanja robe. Povraćaj uplaćenog iznosa kupcu će biti izvršen u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke od strane kupca. Prodavac može odlagati povraćaj novca dok ne primi vraćenu robu ili dok mu kupac ne dostavi dokaz da je vratio robu. Kako bi se obezbedila sigurnost, tačnost i pravovremenost povraćaja, kao i zapisi o plaćanju, povraćaj plaćanja kupcu se vrši istim sredstvima koja je kupac koristio prilikom plaćanja, osim ako kupac izričito ne pristane na drugo sredstvo plaćanja, i pod pretpostavkom da kupac nema obavezu plaćanja bilo kakvih dodatnih troškova takvog povraćaja. Kupac ne plaća naknadu za vraćanje proizvoda osim troškova prevoza. Povraćaj novca u gotovini nije moguć!  

Zakon o zaštiti potrošača detaljnije uređuje pravo na povraćaj robe, garancije i druga pitanja.

Kako bi se kupcu olakšalo sastavljanje pismenog raskida ugovora, u nastavku se nalazi obrazac za jednostrani raskid ugovora koji kupac može popuniti i poslati na adresu prodavca

MEHRZER TRGOVINA D.O.O. Krnješevci
PRVA INDUSTRIJSKA bb, 22314 Krnješevci, Srbija
MB:21654906
PIB:112345276

ili elektronskom poštom na e-mail adresu mail@mehrzer.rs

Povraćaj proizvoda za pravna lica
Kada je kupac pravno lice,  odeljak ovih Opštih uslova poslovanja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“se ne primenjuje na njega. U slučaju pravnih lica, primenjuje se Zakon o obaveznim odnosima i Zakon o elektronskoj trgovini.


Sve prigovore u skladu Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati poštom na adresu 

MEHRZER TRGOVINA D.O.O. Krnješevci
PRVA INDUSTRIJSKA bb, 22314 Krnješevci, Srbija
MB:21654906
PIB:112345276, ili elektronskom poštom na e-mail adresu mail@mehrzer.rs

Kako bi prodavac MEHRZER TRGOVINA D.O.O odgovorio na pismeni prigovor koji nije poslat elektronskom poštom, od potrošača se traži da navede tačne podatke o svom imenu, prezimenu i adresi na koju će mu biti poslat odgovor. MEHRZER TRGOVINA D.O.O. mora dati odgovor na prigovor potrošača, u skladu sa zakonom, u pisanom obliku i to najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

U slučaju eventualnog spora, MEHRZER TRGOVINA D.O.O . i potrošač će spor rešavati mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, u slučaju eventualnog spora nadležan je sud u Beogradu.

Ukoliko potrošač prihvata Opšte uslove poslovanja, time takođe prihvata i sve druge uslove navedene na web stranici www.mehrzer.rs , kao i sve ostale odredbe na pomenutoj web stranici. Ukoliko se potrošač ne slaže sa bilo kojim delom predugovornog obaveštenja ili Opštih uslova poslovanja, od njega se traži da ne koristi web stranicu  www.mehrzer.rs i da ne sklapa ugovor u kupoprodaji.

MEHRZER TRGOVINA D.O.O zadržava pravo izmene ovih “Opštih uslova poslovanja” i pravila bez prethodne najave. “Opšti uslovi poslovanja” su u skladu sa zakonima Republike Srbije. Ukoliko je kupac pravno lice, na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana Zakonom o zaštiti potrošača. Pravila o pismenom prigovoru potrošača se ne odnose na pravna lica, već se na njih primenjuje Zakon o obaveznim odnosima i Zakon o elektronskoj trgovini

Obrazac za odustajanje od narudžbine preuzmite ovdje

Za sva dodatna pitanja možete nas nazvati na broj telefona +381 69 4199 969 ili nam pišite na e-mail adresu mail@mehrzer.rs

Prijavi se na newsletter

Ne propusti naše ponude, akcije i popuste